AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Home - gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gebruiker erkent dat de website teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en de Varu of derden toebehoren.

De toegang tot de website en de daar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van intellectuele eigendomsrechten in.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de Varu om de informatie, die op of via de website wordt aangeboden te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

De Varu is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van gegevens die door gebruikers of derden via de website worden uitgewisseld en/of meegedeeld. De Varu is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten (zelfs indien de fout naar Belgisch recht als “zware fout” zou gekwalificeerd worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt.
De gebruiker dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat zijn uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen of soortgelijke verstorende elementen.
De Varu verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website. U zal hierbij de algemene beginselen van Netiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren. De Varu behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat de Varu de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

U verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

varu banner3