AAAContactRSS

bpost rouwzegel banner

Home - disclaimer

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is voor eigen risico. De Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen (Varu) spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Varu kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, wordt u verzocht de Varu hiervan te verwittigen via e-mail (info@allesoveruitvaart.be).

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de Varu niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.  De Varu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar deze website, dient u daarvoor over de toestemming van de Varu te beschikken. Voor weergave of reproductie van deze website of onderdelen daarvan gelden de gebruiksvoorwaarden.

Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat de Varu hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

De Varu is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.  De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.
 

varu banner3